Metropolian työasemien käyttöjärjestelmätietoa


Metropolian tilojen työasemien käyttöjärjestelmätietoa kaavioina


Raportti : R18: Työasemien käyttöjärjestelmäversiot, historiatieto 14.4.2021 - 24.3.2021 @ 08:00:01 - 20:00:00
Raporttien kuvaus

Käyttöjärjestelmien versiohistoria